December 9, 2018 at 10:30 AM EST

FINAL12T
Haryana313131
Telugu Titans353535

Farhad Milaghardan

Defender - Right Cover

Vishal Bharadwaj

All Rounder

Anil Kumar

Defender - Left Cover

Anuj Kumar

Defender - Right Cover

C Manoj Kumar

Defender - Left Cover

Kamal Singh

Raider

Rakshith

Raider

Monu Goyat

Raider

Mayur Shivtarkar

All Rounder

Parveen

Defender

Sudhuanshu Tyagi

Defender - Right Cover

Kuldeep Singh

All Rounder

Sunil

Defender - Right Corner

Tin Phonchoo

All Rounder

Prateek

All Rounder

Arun Kumar HN

Raider

Sachin Shingade

Defender - Left Cover

Naveen

Raider

0 minutes and -10 seconds

Vikash Khandola of the Haryana successful raid

0 minutes and 0 seconds

Monu Goyat of the Haryana unsuccessful raid

0 minutes and 34 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

1 minutes and 19 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans successful raid

1 minutes and 45 seconds

Vikash Khandola of the Haryana successful raid

2 minutes and 15 seconds

Farhad Milaghardan of the Telugu Titans empty raid

2 minutes and 41 seconds

Mayur Shivtarkar of the Haryana empty raid

3 minutes and 4 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans empty raid

3 minutes and 28 seconds

Vikash Khandola of the Haryana empty raid

3 minutes and 38 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans unsuccessful raid

4 minutes and 10 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans successful raid

4 minutes and 18 seconds

Vikash Khandola of the Haryana successful raid

5 minutes and 21 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

6 minutes and 14 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans unsuccessful raid

6 minutes and 30 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

7 minutes and 40 seconds

Rakshith of the Telugu Titans successful raid

8 minutes and 22 seconds

Vikash Khandola of the Haryana successful raid

8 minutes and 50 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

9 minutes and 18 seconds

Vikash Khandola of the Haryana unsuccessful raid

9 minutes and 46 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans empty raid

10 minutes and 9 seconds

Monu Goyat of the Haryana unsuccessful raid

10 minutes and 49 seconds

Vishal Bharadwaj of the Telugu Titans empty raid

11 minutes and 19 seconds

Mayur Shivtarkar of the Haryana empty raid

11 minutes and 31 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

11 minutes and 40 seconds

Mayur Shivtarkar of the Haryana empty raid

12 minutes and 23 seconds

Vishal Bharadwaj of the Telugu Titans empty raid

12 minutes and 30 seconds

Naveen of the Haryana unsuccessful raid

13 minutes and 27 seconds

Farhad Milaghardan of the Telugu Titans empty raid

14 minutes and 8 seconds

Mayur Shivtarkar of the Haryana empty raid

14 minutes and 13 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

14 minutes and 46 seconds

Mayur Shivtarkar of the Haryana successful raid

6 minutes and 8 seconds

Sunil of the Haryana green_card

14 minutes and 7 seconds

Vishal Bharadwaj of the Telugu Titans green_card

7 minutes and 36 seconds

Anuj Kumar of the Telugu Titans subistitued out of the game and Rakshith substituted in

8 minutes and 17 seconds

Rakshith of the Telugu Titans subistitued out of the game and Anuj Kumar substituted in

11 minutes and 50 seconds

Sudhuanshu Tyagi of the Haryana subistitued out of the game and Naveen substituted in

15 minutes and 9 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

15 minutes and 37 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

15 minutes and 20 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans empty raid

16 minutes and 22 seconds

Monu Goyat of the Haryana unsuccessful raid

17 minutes and 6 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans empty raid

17 minutes and 32 seconds

Naveen of the Haryana successful raid

18 minutes and 10 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans successful raid

18 minutes and 38 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

17 minutes and 40 seconds

Farhad Milaghardan of the Telugu Titans unsuccessful raid

18 minutes and 50 seconds

Vishal Bharadwaj of the Telugu Titans empty raid

19 minutes and 24 seconds

Vikash Khandola of the Haryana empty raid

20 minutes and 0 seconds

Parveen of the Haryana subistitued out of the game and Sachin Shingade substituted in

20 minutes and 0 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans empty raid

20 minutes and 34 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

21 minutes and 7 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans empty raid

21 minutes and 31 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

22 minutes and 5 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

22 minutes and 32 seconds

Monu Goyat of the Haryana unsuccessful raid

23 minutes and 3 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans empty raid

23 minutes and 28 seconds

Vikash Khandola of the Haryana empty raid

23 minutes and 45 seconds

Anil Kumar of the Telugu Titans empty raid

24 minutes and 4 seconds

Vikash Khandola of the Haryana empty raid

24 minutes and 11 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

24 minutes and 48 seconds

Vikash Khandola of the Haryana successful raid

25 minutes and 18 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans empty raid

25 minutes and 38 seconds

Vikash Khandola of the Haryana empty raid

26 minutes and 6 seconds

Anil Kumar of the Telugu Titans empty raid

26 minutes and 31 seconds

Monu Goyat of the Haryana empty raid

27 minutes and 2 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans successful raid

27 minutes and 40 seconds

Vikash Khandola of the Haryana successful raid

28 minutes and 11 seconds

Anuj Kumar of the Telugu Titans empty raid

28 minutes and 37 seconds

Vikash Khandola of the Haryana empty raid

28 minutes and 46 seconds

Anuj Kumar of the Telugu Titans empty raid

29 minutes and 8 seconds

Naveen of the Haryana empty raid

29 minutes and 23 seconds

Anuj Kumar of the Telugu Titans subistitued out of the game and Rakshith substituted in

29 minutes and 43 seconds

Rakshith of the Telugu Titans unsuccessful raid

30 minutes and 8 seconds

Vikash Khandola of the Haryana unsuccessful raid

30 minutes and 46 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans empty raid

31 minutes and 11 seconds

Naveen of the Haryana unsuccessful raid

32 minutes and 1 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans empty raid

32 minutes and 29 seconds

Monu Goyat of the Haryana empty raid

33 minutes and 17 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans unsuccessful raid

33 minutes and 50 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

34 minutes and 22 seconds

Anil Kumar of the Telugu Titans empty raid

35 minutes and 5 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

35 minutes and 31 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans empty raid

36 minutes and 4 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

36 minutes and 4 seconds

Monu Goyat of the Haryana green_card

36 minutes and 18 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans unsuccessful raid

36 minutes and 44 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

36 minutes and 50 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans empty raid

37 minutes and 7 seconds

Monu Goyat of the Haryana successful raid

37 minutes and 25 seconds

Vishal Bharadwaj of the Telugu Titans empty raid

37 minutes and 43 seconds

Rakshith of the Telugu Titans subistitued out of the game and Anuj Kumar substituted in

37 minutes and 43 seconds

Monu Goyat of the Haryana empty raid

38 minutes and 5 seconds

Rahul Chaudhari of the Telugu Titans unsuccessful raid

38 minutes and 32 seconds

Vikash Khandola of the Haryana empty raid

38 minutes and 50 seconds

Vishal Bharadwaj of the Telugu Titans empty raid

39 minutes and 2 seconds

Monu Goyat of the Haryana unsuccessful raid

39 minutes and 28 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans empty raid

38 minutes and 40 seconds

Vikash Khandola of the Haryana successful raid

39 minutes and 40 seconds

Nilesh Salunke of the Telugu Titans successful raid